Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 1

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

ПРОТОКОЛ 12/26.09.2022

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 12
от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 26.09.2022 г., от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Розалина Йорданова, Борис Крекманов, Владимир Видолов, Румяна Кръстева, Боряна Иванова, Владислава Симеонова, Христина Мишева, Искра Пламенова – Председател.

Отсъстват: Радостина Първанова и Мариела Ранджева, поради лични ангажименти.

На заседанието присъстват г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище и г-жа Теодора Танева – зам. директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Съгласуване на училищните учебни планове;

2. Отчет за трето тримесечие на бюджетната 2022 год.;

3. Съгласуване избора за учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V и VI клас.

4. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

5. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;

6. Избор на представител и резервен член от Обществения съвет за участие в комисията по предстоящото атестиране на дейността на директора на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище;

7. Разни;

По първа точка от дневния ред, бяха представени на състава на Обществения съвет училищните учебни планове от г-жа Мая Карамфилова. Отбеляза се целта на ръководството за повишаване резултатите по математика на НВО, с което се обясни акцента върху математическите диспиплини на избираемите предмети по паралелки.

След като членовете на Обществения съвет потвърдиха, че са се запознали с книжата по първа точка от дневни ред, пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 8 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Съгласува училищните учебни планове;

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2022 год. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Дадоха се разяснения, както следва: По параграф 0208 „Обезщетения за персонала“ са изплатени малко над 20 000 лева, като институцията кандидатства по национална програма към Министерството на образованието и науката за възстановяване на направените разходи. В параграф „Вода, горива и енергия“ са заложени рекордно високи суми, предвид кризата в енергийния сектор, непредвидимостта на цената на газа и липсата на алтернативно отопление. Получено е писмо от община Божурище, в което се иска информация за съществуването на план за икономии, наличие на алтернативни източници на отопление и др., с цел общинската администрация да може максимално точно да планира необходимостта от допълнителна подкрепа на нуждаещите се институции. Г-жа Карамфилова разясни, че училището е снабдено с термопомпи, но те са неефективни, тъй като мощността им не е съобразена със сдградния капацитет на институцията. Те загравят водата до температура от 30° С, след което се изключват. В гаранционните срокове са направени усилия за подмяна на оборудването, но поради факта, че то е финансирано по европейски проект, съществува пречка за подмяната му. Зададен бе въпроса в случай, че бъдат изразходвани средствата по параграф „Вода, горива и енергия“ какво се предвижда, на който Директорът обясни, че е неотносима мярката „Намаляване на градусите“, тъй като има нормативно определен минимум на температурата в класните стаи и не може да се провеждат учебни мероприятия при температура под 18°С. В този случай, би могло да се мисли в посока преструктуриране на бюджета и да се прехвърлят средства от параграфи, от които е възможно в параграф „Вода, горива и енергия“.

След приключване на обсъжданията се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Съгласува изпълнението на бюджета за третото тримесечие за 2022 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка трета от дневния ред, Г-жа Карамфилова информира Съвета за избора на преподавателите на учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V и VI клас, както следва:

· За V клас – издателство «Просвета плюс»

· За VI клас - издателство «Просвета плюс»

Членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

3. Съгласува избора за учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V и VI клас.

По точка четвърта от дневния ред г-жа Мая Карамфилова запозна Състава на Обществения съвет с програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. Сподели, че до момента не се е налагало съществено прилагане на програмите, тъй като няма деца, застрашени от отпадане от образователната институция.

Думата бе дадена за изказвания.

Други изказвания не последваха и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

4. Съгласува програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

По пета точка от дневния ред бе представен Етичният кодекс на училищната общност. Членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 4 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

5. Съгласува Етичния кодекс на училищната общност.

По шеста точка от дневния ред г-жа Карамфилова разясни, че до този момент не е извършвано атестиране на педагогическите специалисти и Директора, тъй като училищната институция не е била инспектирана. Миналата година такова инспектиране бе извършено и вече е налице задължение за  атестирация. В тази комисия за атестиране на дейността на Директора задължително влиза представител на обществения съвет, представител от РУО на МОН, Директора, представител на предагогическите специалисти и др. За  атестирането на педагогическите специалисти има стандартизирана карта и допълнителни 5 критерия, които всяко училище разписва, съгласно своята специфика на работа. В момента се разработват тези 5 критерия, които следва да бъдат приети на Педагогически съвет. Планува се атестирането да бъде извършено месец ноември 2022 год. Заплатен е типов раздел в платформата „Школо“, който дава възможност членовете на състава на комисията, които вземат участие в атестацията, да получат достъп до картите за атестиране на всеки педагогически специалист, да виждат линк към портфолиото на всеки учител, за да могат да оценят обективно. Г-жа Симеонова допълни, че тя не би могла да вземе участие в тази комисия, тъй като участва в комисията по атестиране на Директорите.

Във връзка с доклада от извършеното инспектиране, от Ръководството споделиха, че същия е обективен. Като дефицит е посочено, че училищната институция не се допитва в достатъчна степен до родителите и учениците и същите рядко имат възможност да оценят работата им и качеството на образование. Слабо се работи с ученическия съвет за различни съвместни инициативи между ръководството и ученическия съвет. Не се работи достатъчно екипно в часовете. Не се използва така нареченото проектно-базирано обучение. Слабо застъпено е използването на информационните и коминукационните технологии. Липсва изградена оценка на преподавателите в училище. Като резултат от инспектирането е посочено, че преподавателите също смятат, че липсва среда или система, в която те да бъдат кариерно развити. Като се изключи наградата на Общината за учител на годината, няма друг тип такъв вид мотивация на учителите, в резултат на това, те се чувстват недооценени за труда, който полагат. Един от критериите, който е от съществено значение при извършеното инспектиране е наличието на училищна библиотека. По този критерий, училището не е получило никакви точки, тъй като библиотеката е нефункционираща. Друг раздел, в който не са получени никакви точки е също „Наличие на достъпна архитектурна среда“. Такава среда училището няма.

Във връзка с резултатите от инспектирането, ръководството е организирало анкети, предназначени за учениците и родителите. Стартирани са квалификационни дейности по проектно-базирано обучение.

По отношение на избор на представител и резервен член от Обществения съвет за участие в комисията по предстоящото атестиране на дейността на Директора на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище бяха предложени: Искра Пламенова за представител от Обществения съвет и Христина Мишева – резервен член.

След приключване на обсъжданията, членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

6. Избира Искра Пламенова за представител от Обществения съвет за участие в комисията по предстоящото атестиране на дейността на Директора на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище;

Избира Христина Мишева за резервен член от Обществения съвет за участие в комисията по предстоящото атестиране на дейността на Директора на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище;

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19:55 ч.

Коментари

Няма добавени коментари.

Напиши коментар

Моля влезте, за да коментирате.

Оценка

Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Страницата се зареди за 0.02 секунди
6,470,877 уникални посещения