Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 1

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Съобщение за ОРЕС

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители и ученици, След проведено днес заседание на областния кризисен щаб и във връзка с преминаването на Софийска област в тъмночервената зона, от утре, 12.октомври се преминава към следния режим на учебен процес:  • от 12.октомври до 17.октомври в присъствено обучение остават класовете 1,2,3,4,7,8 и 12.клас. Към обучение от разстояние в електронна следа преминават 5,6,9,10 и 11 клас.
  • от 18.октомври до 24.октомври в присъствено обучение остават класовете 1,2,3,4,5,7 и 10.клас. Към обучение от разстояние в електронна следа преминават 6,8,9,11 и 12. клас.

Обучението от разстояние ще се провежда по утвърденото седмично разписание и по познатия ви начин в класните стаи на паралелките в classroom.

 

ПРОТОКОЛ 9 от 23.09.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ПРОТОКОЛ № 9

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 23.09.2021 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/78609319038?pwd=MFJFeXpKM1lPMnNmeGdVMVVGOWMzQT09

Meeting ID: 786 0931 9038

Passcode: 123456

Присъстваха: Искра Пламенова, Христина Мишева, Радостина Първанова, Борис Крекманов, Мариела Ранджева, Розалина Йорданова, Боряна Иванова, Владимир Видолов.

Отсъстват: Румяна Кръстева, Владислава Симеонова.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

  1. 1. Отчет за изпълнение на бюджета за второто и третото тримесечие на бюджетната 2021 год.;
  2. 2. Обсъждане на програмата за превенция на ранното напускане на училище;
  3. 3. Обсъждане на програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
  4. 4. Съгласуване на училищните учебни планове;

 

5. Разни.

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изпълнението на бюджета за второто и третото тримесечие на 2021 год. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Сподели, че не са направени съществени икономии, въпреки проведеното обучение в електронна среда. Съществен разход представляват снабдяването с дезинфектанти и други санитарни материали. Във връзка с оборудването на нови класни стаи са направени разходи за закупуване на чинове, столове, бели дъски. Закупени са нови бели дъски за подмяна в някои класни стаи на амортизираните такива. Направени са разходи за осигуряването на водоноски в летния сезон за поддържането на тревните площи на училището. Като заключение, г-жа Карамфилова сподели, че новата учебна година е подсигурена, подписан е нов договор за снабдяване с природен газ, поради изтичане на срока на същия.

Думата бе дадена за изказвания.

Не последваха други изказвания и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

 

Покана за заседание на Обществения съвет на 23.09.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДО

ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

МАРИЕЛА РАНДЖЕВА

РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА

ХРИСТИНА МИШЕВА

РУМЯНА КРЪСТЕВА

РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА

БОРИС КРЕКМАНОВ

БОРЯНА ИВАНОВА

ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ

П О К А Н А

От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: [email protected]

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе:

На дата: 23.09.2021 год.

В час: 18:00

на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/78609319038?pwd=MFJFeXpKM1lPMnNmeGdVMVVGOWMzQT09

Meeting ID: 786 0931 9038

Passcode: 123456

При дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на бюджета за второто и третото тримесечие на бюджетната 2021 год.;

2. Обсъждане на програмата за превенция на ранното напускане на училище;

3. Обсъждане на програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

4. Съгласуване на училищните учебни планове;

5. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

ДОКУМЕНТИ 2021-2022 Г.

Родителска среща 1 клас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители на бъдещите първокласници! Първата родителска среща ще се проведе във физкултурния салон в сградата на начален етап в новия квартал на 03.09.2021г.,

 

  • от 17 часа за 1 а клас,
  • от 18 часа за 1 б клас
  • от 19 часа за 1 в клас.

Хубав ден и бъдете здрави!

Отпускане на еднократна помощ на деца записани в 1 и 8 клас

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Павече информация в писмото!

Прием 7 клас - свободни места след второ класиране

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Преем 7 клас за учебната 2021/2022

Свободни места след второ класиране

Педагогическа практика по английски език

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Открита педагогическа практика по английски език на тема “Аз обичам България” - I ❤️ Bulgaria бе представена в областта на хуманитарните науки. Учениците от 8 а клас интегрираха знанията си по различни учебни дисциплини - история, география, музика - като показаха умения да ги представят на английски език чрез интерактивни задачи и игри. Представената практика в областта на хуманитарните науки за пореден път показа, че в СУ “Летец Христо Топракчиев” работи в сътрудничество иновативен екип от педагогически специалисти.


Съобщение 1 клас - след второ класиране

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Съобщение

Ръководството на СУ „Летец Христо Топракчиев“ обявява 4 свободни места в I клас за учебната 2021-2022 година.

Подаването на документи за запълване на свободните места е до 14.09.2021 г. в Дирекцията на СУ „Летец Христо Топракчиев“, град Божурище.

При записването след класиране се предоставят следните документи:

•Акт за раждане- оригинал за сверяване

•Удостоверение за завършена предучилищна подготовка-копие

•Заявление по образец /може да се попълни на място при записването/

•Удостоверение за настоящ или постоянен адрес на децата, живущи извън град Божурище и ще ползват специализиран транспорт от населеното място в община Божурище до училище.

•При необходимост от осигуряване на допълнителна подкрепа на дете със специални образователни потребности, се предоставят и съответни документи от родител /например епикриза, ТЕЛК, становище/

 

Резултати от НВО "Дигитални компетентности" 2021 г.

ПОХВАЛИ

НВО - ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ - 10 КЛАС - 2021 година


На 14 юни 2021 година в СУ "Летец Христо Топракчиев" се проведе национално външно оценяване на дигитални компетентности на учениците от 10 клас. В рамките на 30 минути, учениците решаваха онлайн тест от 20 въпроса. След това в рамките на 60 минути всеки ученик решава проблем с практическа насоченост. 

На 22 юни 2021 година излязоха резултатите от НВО. Средната успеваемост на училището от Модул 1 е 71,33 %, от Модул 2 е 86 % и крайният резултат е 78,66 %.

Всички ученици, които се явиха на НВО се справиха отлично и това, което са показали като резултат отговаря за дигитални компетентности по европейската референтна рамка за оценяване.
Страницата се зареди за 0.02 секунди
6,251,100 уникални посещения