Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 6

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

Съгласно чл. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на Съвета през учебната 2020/2021 год.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 18.12.2019 год. с участието на 28 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

1. Искра Пламенова Павлова – Председател

2. Радостина Тодорова Първанова

3. Румяна Дионисиева Кръстева

4. Христина Христова Мишева

5. Розалина Антонова Йорданова

6. Галя Василева Букова

7. Борис Крекманов

8. Мариела Ранджева

9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

1. Боряна Кирилова Иванова

2. Владимир Илиев Видолов

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2020/2021 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 4 (четири) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща.

На 17.09.2020 год. е проведено заседание на Обществения съвет, на което се разгледаха следните въпроси:

1. Съгласуване на училищните учебни планове;

2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

3. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;

4. Разни;

На 13.11.2020 год. се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

1. Съгласуване на Решение за преминаване на учениците от V-ХII клас на СУ «Летец Христо Топракчиев», гр. Божурище към обучение от разстояние в електронна среда;

2. Съгласуване на преминаване на учениците от III а, III б и IV в клас към обучение от разстояние в електронна среда за периода от 13.11.2020 год. до 26.11.2002 год. включетилно, поради заболеваемост на учениците над 20 %

3. Разни;

На 15.02.2021 год. се проведе Заседание на Обществения съвет, на което бяха разгледани следните точки:

4. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;

5. Запознаване с разпределението на средствата от преходния остатък от бюджетната 2020 година в бюджета за 2021 година.

6. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2021 година;

7. Други;

На 02.04.2021 год. се проведе последното заседания на Обществения съвет за учебната 2020/2021 год., на което бяха редгледани следните въпроси:

1. Съгласуване от Обществения съвет на избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, III и VII клас;

2. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета на училището за първото тримесечие на бюджетната 2021 година;

3. Други;

Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.

 

Свободни места в паралелките в I клас за учебната 2023-2024 година:

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители,

Приключи записването на приетите след първо класиране бъдещи първокласници.

Обявяваме следните свободни места в паралелките в I клас за учебната 2023-2024 година:

· I б клас с избираеми учебни часове по информационни технологии - 2 свободни места

· I г клас с избираеми учебни часове по български език и литература- 3 свободни места

Кандидатстването за запълване на свободните места e по електронен път в платформата на следния линк https://sou-bozhurishte-priem.com/ от 08.00 ч. на 13.06.2023 до 14.06.2023 г. 00:00 часа.

· Обявяване на приетите след второ класиране- 15.06.2023 г. до края на работния ден.

· Записване на приетите ученици след второ класиране-на 16.06. и 19.06.2023 г.


Приятен ден!

 

Списъци на приетите след първо класиране бъдещи първокласници за учебната 2023/2024 година

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители,

Публикуваме списъците на приетите след първо класиране бъдещи първокласници за учебната 2023/2024 година.


Списък на 1"а" клас


Списък на 1"б" клас


Списък на 1"в" клас


Списък на 1"г" клас


Записването e в сградата на начален етап на образование в Нов квартал

от 07.06.2023 г. до 09.06.2023 г. вкл.

от 08:00 до 16:00 часа.

При записването се предоставят необходимите документи:

  1. Документ от ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група - ксерокопие и оригинал за сверяване.
  3. Акт за раждане -оригинал за сверяване на личните данни.
  4. Декларация за работа с личните данни.
  5. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група - ако е приложимо.
  6. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството до 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“ - ако е приложимо.
  7. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“ - ако е приложимо.
  8. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% или дете със специални образователни потребности. - ако е приложимо.
  9. Копия /копие от актовете/ акта за смърт на родителите/родителя - ако е приложимо.
  10. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство и писмена декларация, удостоверяваща осиновяването - ако е приложимо.

Приятен ден!

 

Демо версията за прием в първи клас

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

ВАЖНО ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС!

Уважаеми родители, демо версията за приема в първи клас е активна днес до 22. часа, след което ще бъде нулирана и ще бъде активна отново утре, 1.юни, в 8.00 часа.

Процедура за насочване за обучение в VІІІ и в XI клас на ученици с хронични заболявания

ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ,

Информирам Ви за реда и процедурата за насочване за обучение в VІІІ и в XI клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, с които е необходимо да запознаете и родителите на ученици за насочването по този ред и да им окажете активно съдействие.

ОПИСАНИЕ НА РЕДА И ПРОЦЕДУРАТА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И В ПАРАЛЕЛКИ С ПРОФИЛ В ГИМНАЗИИ ИЛИ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Списък на хроничните заболявания

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАСОЧВАНЕ И КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА РЦПППО

 

Кампания за Божидара Павлова – бивша наша ученичка

СЪБИТИЯ

К А М П А Н И Я


Уважаеми родители, колеги, ученици, Екипът на СУ “Летец Христо Топракчиев“ съвместно и по инициатива на фирма „Унитрейд БГ“ обявяваме кампания за събиране на смесена хартия /учебници, тетрадки, вестници, картон…/ в периода от 10.май /сряда/ до 17.май 2023 г. В двата двора на училището в стария и в новия квартал ще бъдат поставени контейнери, в които ще можете да оставяте хартията. След приключване на кампанията, хартията ще бъде изкупена от фирма „Унитрейд БГ“, а събраната сума ще бъде преведена по сметката на Божидара Павлова – бивша наша ученичка, която се нуждае от спешна бъбречна трансплантация. Разбира се, ще ви отчетем и каква сума сме превели по сметката на Божидара!

Разчитаме на вашата активност и съпричастност!

Кариерно ориентиране на учениците от 12 клас

СТАЖ

Кариерно ориентиране на учениците от 12 клас
На 26.04.2023 година (сряда) учениците от 12 А клас заедно с господин Усев, госпожа Потоцка и госпожа Венелинова посетиха BHTC България, с цел кариерно ориентиране на учениците.

BHTC България е дъщерно дружество на международния производител на климатични системи и термоуправления в автомобилната промишленост Behr-Hella Thermocontrol (BHTC).

В предприятитето учениците се запознаха с дейността на фирмата, бяха запознати с различни видове стаж и обучения, които се предлагат, изисквания за образование, а също така научиха много нови неща от мениджъра по екология и главния експерт по човешки ресурси във фирмата. Учениците се разходиха в предприятитето и им беше демонстриран как протича производствения процес.

Благодарим за топлото посрещане от BHTC България, които на изпращане подариха на всеки от присъстващите скромен подарък за спомен.


 

BHTC and students BHTC and students

 

BHTC and students BHTC and students

 

 

Състезание "Аз мога - тук и сега" 2023 година

ПОХВАЛИ

Ученици от СУ „Летец Христо Топракчиев“ с отлично представяне на националното състезание по чужди езици „ Аз мога - тук и сега“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 28 до 30 април в град Девин под егидата на Американския университет в България се проведе VII национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения „Аз мога – тук и сега“.

 

В състезанието тази година взеха участие 470 ученици от 94 училища и 50 населени места, разделени в 3 възрастови групи. Изключително горди сме с учениците, които достойно представиха училището ни – Теа Григорова 8 б клас, Виктория Уайт 8 б клас, Илиана Петкова 10 б клас, Йоана Катарджиева 10 б клас.

След двата задължителни кръга – есе „Изрази себе си“ и тест „Тествай знанията си“, до финалния кръг (интервю) ТОП 20 във възрастова група 9-10 клас – беше допусната Ивет Венелинова от 10 б клас, която се класира на престижното 10-то място при оспорвана конкуренция.


Аз мога тук и сега - Чужди езици Аз мога тук и сега - Чужди езици

Аз мога тук и сега - Чужди езици Аз мога тук и сега - Чужди езици 

 

За родителите на бъдещите първокласници

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

СЪОБЩЕНИЕ


Ръководството на СУ “Летец Христо Топракчиев”, град Божурище

кани родителите на бъдещите първокласници

на 24. април /понеделник/ от 17:30 часа

на родителска среща в сградата на ДГ ”Буратино”

и на 26. април /сряда/ от 17:30 часа на родителска среща в сградата на ДГ ”Детелина”

допълнителна информация

Очакваме Ви!

 

Творчество без граници 2023 г.

ПОХВАЛИ

Резултати от международното състезание "Творчество без граници" 2023 г.Творчество без границиПод ръководството на госпожа Потоцка и госпожа Венелинова, учениците от СУ "Летец Христо Топракчиев" за десета поредна година участват в международното състезание за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници". Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година.
На 6 април 2023 година обявиха резултатите и те са:

Габриела Красимирова Александрова от 11 А клас

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

Сребърен медал

за категория Компютърен колаж
Габриела Александрова
Иван Антонов Цветанов от 11 А клас

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

Сребърен медал

за категория Компютърен колаж
Иван Цветанов
Вивиан Венциславова Николова от 11 А клас

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

Сребърен медал

за категория Компютърен колаж
Вивиан Николова
Паулина Станиславова Иванова от 12 А клас

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

Бронзов медал

за категория Компютърен колаж
Паулина Иванова
Страницата се зареди за 0.02 секунди
7,402,919 уникални посещения