Покана
Публикувана от letec на 13.03.2017

Покана

за свикване на редовно общо събрание

на Сдружение с нестопанска цел

„ Училищно настоятелство към СУ „Летец Христо Топракчиев “

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „ Училищно настоятелство към СУ „Летец Христо Топракчиев“ на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание

на 04.04.2017 г, от 19.00 ч до 20.00 ч в град Божурище, ул. “Иван Вазов“ №10 ,нова сграда на училище „Летец Христо Топракчиев“, учителска стая при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Настоятелството за 2016г.

2. Приемане на нови членове и изключване на стари

3. Предложение и гласуване на членове на настоятелството, които ще участват на заседанията на обществения съвет на училището с право на съвещателен глас

4. Разни

Поканват се всички членове на Училищното настоятелство да вземат участие в събранието.

При липса на кворум на основание чл.27,изр.2 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 20.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Настоящата покана е публикувана на сайта на СУ „ Летец Христо Топракчиев“ на 13.03.2017г.